ESW Manage, 中青集团, là một công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân tập trung vào các cơ hội đầu tư đặc biệt là tại Châu Á. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, công ty tập trung vào tái mô hình các doanh nghiệp truyền thống để tăng khả năng sinh lợi. Công ty tập trung cải thiện công việc kinh doanh của các doanh nghiệp được lựa chọn trong các ngành như tài chính, phát triển bất động sản, và các giải pháp Công nghệ thông tin. ESW Manage được điều hành bởi đội ngũ các giám đốc những người được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm quản lý cao cấp hoặc vị trí sở hữu ở rất nhiều ngành bao gồm ngân hàng đầu tư, hậu cần, phát triển bất động sản.